ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายสุพันธ์ กุตเสนา บ้านเมืองทอง หมู่ทีี่ 2 ถึงบ้าน นายเฉลิม มัตตา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Posted by:

  ( e-bidding )

0