วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และยกเลิกการเรียกเงินค่าประกันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และ ผู้ใช้ไฟประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

Posted by:

0