ท่านสามารถดูหรือDownloadเอกสารได้โดยการคลิกที่Download

 

ปก  Download

คำนำ  Download

สารบัญ  Download

ส่วนที่ 1  Download

ส่วนที่ 2  Download

ส่วนที่ 3  Download

ส่วนที่ 4  Download

ส่วนที่ 5  Download

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  Download

แผนผังยุทธศาสตร์  Download

รายละเอียดยุทธศาสตร์  Download

แบบ ผ.01 ดำเนินการเอง
       แบบ ผ.01 ดำเนินการเอง(ย.1) ปรับปรุงแผน  Download
       แบบ ผ.01 ดำเนินการเอง(ย.1)  Downlaod

แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่น
       แบบ ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอื่น ย.6  Download

แบบ ผ.03 ประสาานโครงการพัฒนา อบจ
       แบบ ผ.03 ประสานโครงการพัฒนา อบจ.  Download

แบบ ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
       แบบ ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  Download

แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
       แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  Download

แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์
       แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  Download