โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ วัดไตรนิคม บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองทอง

Posted by:

176369 176396 176405 176409 176413 176416

0