่ขอขอบคุณนายวัชระ พันธุทุม ตำแหน่งกำนันตำบลเมืองทอง ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 14.19 น. ขอขอบคุณท่าน สจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร สจ.ร้อยเอ็ด และตัวแทนท่าน สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม, มาม่า, นม, ไข่ไก่, ผลไม้, ขนม แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

่ขอขอบคุณนายทองจันทร์ ภาระพงษ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองอุ่ม หมู่ที่ 4 ในนามตัวแทนหมู่บ้าน ร่วมบริจาคน้ำดื่ม มาม่า แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

่ขอขอบคุณนายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ ตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) ในนามตัวแทนคณะครูร่วมบริจาคน้ำดื่ม กาแฟ มาม่า แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

่ขอขอบคุณนายอำพร วิเศษศรี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองพาดเสื้อ ม.9 ต.เมืองทอง ในนามเจ้าภาพงานฌาปนกิจ นางเริ่ม รสชา ร่วมบริจาคพัดลม แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0
Page 3 of 7 12345...»