คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. ม.7

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.เดิม  ไปทางบ้านหนองแสง  ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด   ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ทั้งนี้ตามแบบเลขที่  ทถ-2-203  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่  23  ดังนี้ 001 002 003 004

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ 7

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ 7
ตารางแสดงวงเวียนงบประมาณ แบบสรุปก่อสร้าง ราคากลางก่อสร้าง

0

โครงการก่อสร้ารงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมูที่ 5 จากบ้านนายแสน ชินบุตร ถึง สามแยกถนนลาดยางด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

Posted by:

001 002 003

0

โครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากแยก ทช.รอ.3033 กม.ที่ 6 บ้านเมืองทอง ม.2 ต.เมืองทอง – เขตบ้านหนองโพ่น หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8680 ตารางเมตร อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

001 002 003

0
Page 3 of 4 1234