โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้ง

Posted by:

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ร่วมกับคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

0

เรื่องการดำเนินการความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยนายทองล้วน ปราระจูม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมประชุมบุคลากรตำบลเมืองทอง ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการดำเนินการความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

0

โครงการประชุมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Posted by:

โครงการประชุมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองคองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

0

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยวิสามัญสมัยที่1 วันที่ 7 มี่นาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Posted by:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยวิสามัญสมัยที่1 วันที่ 7 มี่นาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

0

โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570)

Posted by:

โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง “ประชาคม ร่วมคิด ร่วมพัฒนา”

0

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2565

Posted by:

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

0

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1

Posted by:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

0

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

Posted by:

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

0

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

Posted by:

0
Page 1 of 2 12