วันที่ 21 กันบายน 2563 อบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.เมืองทอง ชั้น 2

Posted by:

0

Add a Comment