วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเส้นจากโรงปุ๋ย บ.เมืองทอง ม.1 ต.เมืองทอง ไป บ.หนองคูบอน ต.โคกล่าม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Posted by:

0

Add a Comment