ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

Posted by:

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.เมืองทอง เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป

0

การนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Posted by:

0

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

22 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองทอง เพื่อประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

โครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด

Posted by:

.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อบรมตามโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองทอง อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง บรรยายธรรม โดย พระครูปัญญาธรรมวิสุทธิ์ บุญเทียม สอนรัตน์

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ฯลฯ

0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง โดย นายทองล้วน ปราระจูาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

19 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ณ วัดโนนสูง ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0

ประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อบต.เมืองทอง ต.เมืองทอ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0
Page 1 of 11 12345...»