โครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด

Posted by:

.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อบรมตามโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองทอง อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง บรรยายธรรม โดย พระครูปัญญาธรรมวิสุทธิ์ บุญเทียม สอนรัตน์

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ฯลฯ

0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง โดย นายทองล้วน ปราระจูาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

0

ประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อบต.เมืองทอง ต.เมืองทอ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” อบต.เมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

Posted by:

โครงการอบรมการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

0

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยนายนิรันดร จันทะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​ Transparency Assessment : ITA)​ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินฯ (ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment : ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Trasparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA มาจากการ “เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงาน และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

Posted by:

0
Page 1 of 12 12345...»