โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

22 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองทอง เพื่อประเมินติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

19 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ณ วัดโนนสูง ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0

การประชุมติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3

Posted by:

การประชุมติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อบต.เมืองทอง

………………………………………………….

 

0
Page 1 of 9 12345...»