การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Internal Inlegrity and Transparency Assessmcnl:EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

0