คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. ม.7

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.เดิม  ไปทางบ้านหนองแสง  ต.นาโพธิ์  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด   ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ทั้งนี้ตามแบบเลขที่  ทถ-2-203  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่  23  ดังนี้ 001 002 003 004

0