ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก “อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน”

Posted by:

0