ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การคัดเลือกและจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

0