ประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อบต.เมืองทอง ต.เมืองทอ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0