วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ขอขอบคุณท่าน สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด ่เยี่ยมศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานด่านหน้า

Posted by:

0