วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบริจาคมอบสิ่งของ แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0