วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ขอขอบพระคุณนายวัชระ พันธุทุม กำนันตำบลเมืองทอง และคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคมอบสิ่งของ แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า

Posted by:

0