วันที่ 2 กันยายน 2564 ขอขอบคุณครอบครัวคุณพ่อวีระ สาระมูล บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ 9 ร่วมบริจาคสิ่งของ ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานด่านหน้า

Posted by:

0