วันที่ 21, 24 กันบายน 2563 อบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.เมืองทอง และ ณ วัดป่าบ้านก้างปลา ม.18 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0