วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 250/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

Posted by:

0