วันที่ 28 กันยายน 2562 อบต.เมืองทอง ร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด สภาเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

Posted by:

0