วันที่ 4 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ สร้างปัญญาและพัฒนาจิต ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองทอง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0