วันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะสร้างปัญญาและพัฒนาจิต ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง ณ วัดพระเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0