วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 15.10 น. ขอขอบคุณท่าน สส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด (ตัวแทน) ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0