เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

Posted by:

0