โครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์คอนกรีตจากแยก ทช.รอ.3033 กม.ที่ 6 บ้านเมืองทอง ม.2 ต.เมืองทอง – เขตบ้านหนองโพ่น หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8680 ตารางเมตร อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

001 002 003

0