โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านเมืองทอง ม.2

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง  หมู่ที่ 2 สายทางจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 ถึง  ลำห้วยเงินไปบ้านดอนไฮ  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  155  เมตร  หนา  0.20  เมตร  ฯ001 002 003 004

0