โครงการก่อสร้ารงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมูที่ 5 จากบ้านนายแสน ชินบุตร ถึง สามแยกถนนลาดยางด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

Posted by:

001 002 003

0