โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570)

Posted by:

โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง “ประชาคม ร่วมคิด ร่วมพัฒนา”

0