โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ฯลฯ

0