โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้ง

Posted by:

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ร่วมกับคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

0