โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

19 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ณ วัดโนนสูง ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0