โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ วัดโนนสูง บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

6740267393 67395 67396 67402 67404 67382 67383 67387 67389

0