่ขอขอบคุณนายทองจันทร์ ภาระพงษ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองอุ่ม หมู่ที่ 4 ในนามตัวแทนหมู่บ้าน ร่วมบริจาคน้ำดื่ม มาม่า แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0