่ขอขอบคุณนายอำพร วิเศษศรี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองพาดเสื้อ ม.9 ต.เมืองทอง ในนามเจ้าภาพงานฌาปนกิจ นางเริ่ม รสชา ร่วมบริจาคพัดลม แก่ศูนย์พักคอย CI ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0