ประวัติองค์กร

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง แต่เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล โดยแยกตำบลออกมาจากตำบลนาโพธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2535 มีนายที นิลยอง เป็นกำนันตำบลเมืองทองคนแรก และเมื่อปี พ.ศ. 2537 นายทอง สุขโต ได้เป็นกำนันตำบลเมืองทอง และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สภาตำบลเมืองทองได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองโดยตำแหน่ง