องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยนายนิรันดร จันทะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​ Transparency Assessment : ITA)​ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินฯ (ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment : ITA)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Trasparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA มาจากการ “เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดำเนินงาน และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

Loading...