โครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด

Posted by:

.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อบรมตามโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองทอง อบต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง บรรยายธรรม โดย พระครูปัญญาธรรมวิสุทธิ์ บุญเทียม สอนรัตน์

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดย นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง ฯลฯ

0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง

Posted by:

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง โดย นายทองล้วน ปราระจูาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

19 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ณ วัดโนนสูง ม.10 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0

ประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อบต.เมืองทอง ต.เมืองทอ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

0

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” อบต.เมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0