27 เม.ย. 2564 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (บทความเพื่อให้ อปท. ได้รับทราบและนำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร)

Posted by:

0