ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted by:

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

0

วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นบนทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเส้นจากโรงปุ๋ย บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองทอง ไปบ้านหนองคูบอน ตำบลโคกล่าม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,340 ตาราง จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางเส้นจากโรงปุ๋ย บ.เมืองทอง ม.1 ต.เมืองทอง ไป บ.หนองคูบอน ต.โคกล่าม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกงารเสริมผิวทาง Asphaltic Comcrete จากบ้านนายสุพันธ์ กุตเสนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายเฉลิม มัตตา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 004 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete จากบ้านนายสุพันธ์ กุตเสนา บ้านเมืองทอง หมู่ทีี่ 2 ถึงบ้าน นายเฉลิม มัตตา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Posted by:

  ( e-bidding )

0

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการผิวทาง Asphattic  Concrete  ทช.รอ.3033  หน้า อบต.เมืองทอง  ถึง  บ้านนางทองสา  วิลา  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  10  ตำบลเมืองทอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  10,900  ตารางเมตร  อบต.เมืองทอง  อ.เมืองทอง  จ.ร้อยเอ็ด  1  สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
Page 1 of 5 12345